Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Do 17 grudnia 2021 r. państwa członkowskie UE mają czas na wprowadzenie w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Dla niektórych firm to pewnego rodzaju nowość, dla innych, zwłaszcza tych funkcjonujących w ramach międzynarodowych grup kapitałowych – nic nowego. Dobra wiadomość jest taka, że zgodnie z postanowieniami dyrektywy nie wszystkie firmy mają być zobowiązane do ustanowienia wewnętrznych procedur zgłaszania nieprawidłowości i podejmowania działań następczych dotyczących takich zgłoszeń. Jak jednak czytamy we wniosku, w ślad za którym wnoszono o przyjęcie dyrektywy, państwa członkowskie mogą przeprowadzić we własnym zakresie stosowne oceny ryzyka i wprowadzić, jeżeli uznają to za konieczne, obowiązek wdrożenia wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości przez małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność w określonych sektorach.

Warto także wspomnieć o nowelizacji ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, która weszła w życie 7 listopada 2019 r. W art. 97d nałożono na emitentów obowiązek posiadania procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników wskazanemu członkowi zarządu (lub w określonych przypadkach radzie nadzorczej) m. in. naruszeń ustawy, jak również procedur i standardów etycznych.